Vedtægter

§1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Kolding Idræts Forening ‐ Brydning, forkortet KIF Brydning. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at skabe, stimulere og udvikle kendskab til og interesse for brydesporten og lignende kampsportsgrene.

Foreningen virker i øvrigt i overensstemmelse med KIF Hov KIF Brydnings eget gældende Værdigrundlag.

§3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Danmarks Brydeforbund og Dansk Idræts Forbund, og den er underla t deres love og bestemmelser.

Foreningen arbejder sportsligt og økonomisk uafhængigt af KIF Hovedforenings øvrige foreninger, men er underlagt KIF Hovedforenings love og forretningsudvalg.

KIF Brydning står forretningsmæssigt og økonomisk solidarisk med de øvrige foreninger under KIF.

§4 Medlemskreds

Foreningen optager enhver som medlem, der vil indordne sig under §2, KIF Hovedforenings §3 foreningen gældende Værdigrundlag.

Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for indeværende termin. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet og bestyrelsen fastsætter terminen.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, hvis medlemmet har begået et groft brud på foreningens vedtægter.

Udelukkelsen gælder til nærmest følgende generalforsamling, hvor bestyrelsen skal forelægge sagen. Det udelukkede medlem har ret til at blive hørt. Eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i oktober måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen sker ved opslag i foreningen og ved annoncering på foreningens hjemmeside www.kifbrydning.dk.

Møde‐ og stemmeberettigede er medlemmer, der på datoen for generalforsamlingen er fyldt 18 år, og som har betalt forfaldet kontingent.

Endvidere har forældre til børn under 18 år møde‐ og stemmeret med én stemme pr. barn, dog højst 2 stemmer.

Passive medlemmer har møde‐ og taleret, men ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar er i princippet alle over 18 år. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Pkt. 1: Valg af dirigent og mødereferent
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
Pkt. 3: Regnskabsaflæggelse
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6: Budget for det kommende regnskabsår
Pkt. 7: Valg
Pkt. 8: Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyr generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning samt evt. indkomne forslag skal kunne hentes på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab for det forgangne år og budgettet for det kommende år fremlægges på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtægtsændringer, udnævnelse af æresmedlemmer og udelukkelser.

Afstemninger ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, ved vedtægtsændringer, udnævnelse af æresmedlemmer og udelukkelser foregår skriftligt, andre beslutninger træffes ved håndsoprækning.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når varsel er lovligt givet.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det og indsender begrundet, skriftlig ansøgning herom til formanden.

Mødet indkaldes med 8 dages varsel og senest 14 dage efter anmodningen.

§7 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af 7 medlemmer: Formand, Næstformand og Kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 1
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, for en 2‐årig periode.
Næstformand og Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for en 2‐årig periode. Der vælges 2 revisorer ‐ 1 i ulige og 1 i lige år, begge en 2‐årig periode.
Der vælges en 1.suppleant for en 1‐årig periode. Der vælges en 2. suppleant for en 1‐årig periode.
Suppleanter har møderet men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 2
På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med ansvarsområder efter foreningens handlingsplan.

Stk. 3
Formanden er ansvarlig for indkaldelse til og ledelse af bestyrelsens møder.
Indkaldelse med dagsorden udsendes med mindst 5 dages varsel, og bestyrelsen er herefter beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§8 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1. august ‐ 31. juli.

Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Bestyrelsen er tillige ansvarlig for at forelægge generalforsamlingen budgettet. I øvrigt er KIF Hovedforenings vedtægter §15 gældende.

§9 Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog både formandens og kassererens underskrifter.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke det enkelte medlem nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

I øvrigt iagttages Hovedforeningens love §15 stk. C.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

§11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun findes sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning tilfalder foreningens materiel, ejendom og formue KIF Hovedforening.

§12 Øvrige forhold

Forhold der ikke er forudset i disse vedtægter, afgøres af bestyrelsen under ansvar for den kommende generalforsamling.

§13 Datering

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 9. oktober 2014.

Vedtægter som PDF